Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Област: ЕКОНОМИЈА

Образовни профил: КОМЕРЦИЈАЛИСТА

Истраживања су показала да се на бироима за запошљавање налази велики број економских и финансијских техничара, да су привреди потребни сналажљиви и компетентни радници са теоријским али и практичним знањима. Такве способности нуди нови образовни профил - комерцијалиста. То је образовни профил у оквиру кога ће се ученици припремити да у свом будућем раду успешно примењују знања која су стекли у школи. Ученици треба да радом у виртуелном предузећу примене стечена знања, јер ће њихови радни задаци у таквом једном окружењу буду адекватни радним задацима са којима ће се сусретати на свом будућем послу.

Задаци и послови које обавља комерцијалиста су следећи: набавља робу од произвођача и даље је продаје, проналази најбоље изворе набавке, прикупља понуде, пореди услове и води преговоре са добављачима, управља залихама тј. контролише улаз робе, складиштење и излаз робе, планира испоруке, врши калкулацију цена, обрачун трошкова и плаћања, обавља маркетиншке активности, обавља кореспонденцију са произвођачима и купцима у земљи и иностранству на домаћем и страном језику, води преговоре о набавци и продаји телефоном, поштанским путем, електронском поштом или у продајном простору, врши израду месечних и годишњих извештаја, води евиденцију прихода и расхода, утврђује финансијски резултат, врши анализу тржишта и конкуренције. Комерцијалиста мора да ради флексибилно,  оријентисано ка проблемима, самостално и у тиму. Претежно ради у трговини на велико различитим врстама робе. Велики део времена проводи радећи у канцеларији, али и путује да би обишао комитенте. Његово важно средство за рад је рачунар, помоћу кога обавља многе задатке- од кореспонденције, преговора о продаји, евиденције базе података о комитентима, обраде резултата истраживања тржишта, анализе трошкова и добити, па све до књижења пословних промена. Поред рачунара користи и фотокопир-апарат, штампач, телефон, факс апарат, скенер....

 

Р.б.
Предмети
I разред
II разред
III разред
IV разред
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
A
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1.
Српски језик и књижевност
3
111
3
108
3
105
3
96
2.
Страни језик
2
74
2
72
2
70
2
64
3.
Физичко васпитање
2
74
2
72
2
70
2
64
4.
Математика
2
74
2
72
2
70
2
64
5.
Ликовна култура
1
37
 
 
 
 
 
 
6.
Рачунарство и информатика
2
74
 
 
 
 
7.
Историја
2
74
 
 
 
 
 
 
8.
Физика
2
74
 
 
 
 
 
 
9.
Географија
2
74
 
 
 
 
 
 
10.
Хемија
 
 
2
72
 
 
 
 
11.
Биологија
 
 
2
72
 
 
 
 
12.
Социологија са правима грађана
 
 
 
 
 
 
2
64
Б
ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
13.
Други страни језик
2
74
2
72
2
70
2
64
14.
Принципи економије
3
111
 2
72
15.
Право
2
74
3
108
16.
Канцеларијско пословање
3
111
2
72
17.
Рачуноводство у трговини
3
111
3
108
 
 
18.
Организиација набавке и продаје
3
108
3
105
 
 
19.
Пословна информатике
 
 
 
 
2
70
 
 
20.
Обука у виртуелном предузећу
 
 
3
108
+30
5
175
+60
6
192
+60
21.
Трговинско пословање
 
 
 
 
3
105
3
96
22.
Међународна шпедиција
 
 
 
 
2
70
 
 
23.
Статистика
 
 
 
 
3
105
 
 
24.
Маркетинг у трговини
 
 
 
 
 
 
3
96
25.
Финансије
 
 
 
 
 
 
2
64
26.
Предузетништво
2
64
В
ИЗБОРНИ
27.
Верска настава / Грађанско васпитање
1
37
1
37
1
36
1
32
28.
Изборни предмети према прог. огледа
 
 
 
 
2
70
2
64