Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Област: ЕКОНОМИЈА

Образовни профил: ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР

Наставним програмом за образовни профил пословни администратор, који је уведен 2003. године, предвиђени су предмети којима се стичу неопходна знања из области права, економије и администрације. Такође, знања из маркетинга и менаџмента предузећа, као и вештине планирања и организовања пословних процеса. У школовању овог профила стиче се општа култура и образовање кроз учење страног језика, рада на рачунару, употребе различитих софтвера итд.

Поред неопходних стручних знања, практичне вештине, неопходне за обављање административних послова ученици овог профила стичу у оквиру виртуелног предузећа за обуку. У виртуелним предузећима се симулирају послови набавне, продајне, књиговодствене и службе опште правних послова.

Обављајући послове ових служби ученици стичу практична знања и рутине неопходне за њихово будуће занимање. Кроз симулацију пословања ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целовиту слику пословања предузећа.

Пословање у виртуелним предузећима реализује се у за то посебно опремљеним учионицама. Учионице су опремљене канцеларијским намештајем, канцеларијском опремом и потрошним материјалом, савременим рачунарима и другом опремом која је неопходна за обављање послова. Часове обуке у виртуелним предузећима реализују наставници који су претходно прошли посебну обуку за рад али и друге обимне обуке за примену нових наставних метода, објективног оцењивања, комуникације и сл.

У трећем и четвртом разреду, путем блок наставе, ученици имају прилику да раде у предузећима и тако у пракси провере стечена знања и вештине.

По завршетку школовања пословни администратори ће знати и умети да:

 • планирају, организују и прате реализацију пословних активности;
 • обављају координаторске послове;
 • поштују и примењују правну регулативу;
 • комуницирају са државним органима (службена кореспонденција);
 • спроводе поступке остваривања права и обавеза из радног подноса;
 • воде евиденцију о запосленима;
 • организују састанке, промоције, презентације и друге скупове;
 • организују службена путовања;
 • комуницирају са клијентима и запосленима;
 • обављају пословну кореспонденцију;
 • обављају послове набавке и продаје;
 • воде основне књиговодствено-благајничке послове;
 • обрачуна и исплати зараду;
 • познају билансне поступке;
 • прате рокове фискалних обавеза;
 • врше обрачун и исплату зарада;
 • поштују и примењују начела пословне и службене тајне;
 • воде различите евиденције;
 • архивирају документацију итд.

Радно место пословни администратори налазе у малим и средњим предузећима која се баве различитим привредним делатностима,као и у ванпривредним институцијама.

Р.б.
Предмети
I разред
II разред
III разред
IV разред
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
А
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1
Српски језик и књижевност
3
111
3
111
3
108
3
96
2
Страни језик
2
74
2
74
2
72
2
64
3
Физичко васпитање
2
74
2
74
2
72
2
64
4
Математика
2
74
2
74
2
72
2
64
5 Рачунарство и информатика
2 74            
6
Историја
2
74
2
74
7 Географија 2 74            
8 Биологија 2 74            
9 Ликовна култура
    1 37        
10 Логика са етиком
            2
64
11
Социологија са правима грађана
2
64
Б
ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
12
Пословни енглески језик
2
74
2
74
2
72
2
64
13
Канцеларијско пословање
3
111 2 74 2 72    
14
Право
2
74
2
74
2
72
2
64
15
Књиговодство
3
111
2
74

     
16
Други страни језик
2
74
2
74
2
72
2
64
17
Економија
2
74
2
74
2
72
2
64
18
Пословна психологија

2
74

19
Пословна информатика са електронским пословањем
 3
111

20
Култура језичког изражавања
 
 

2 72
21 Вештине комуникације
         2 72    
22 Статистика          2 72    
 23 Пословна и административна обука
         4
144
+30
5
160
+60
 24 Предузетништво             2 64
В
ИЗБОРНИ
25
Верска настава / Грађанско васпитање
1
37
1
37
1
36
1
32
26 Изборни предмети
     2  74 2 72 2 64