Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Подручје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Област: УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Образовни профил: KУВАР

Образовни профил кувар развијен је на нивоу средњешколског образовања. Школовање траје три године, после завршене основне школе. Избором овог профила, ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима угоститељских послова:

  • принципи правилне исхране и њихова практична примена;
  • потребне намирнице, са познавањем свих њихових особина, како теоријских, тако и практичних;
  • начини прераде и чувања намирница и готових производа;
  • припремање јела, пића и напитака и њихово услуживање;
  • санитарно- хигијенски услови рада у угоститељским пословним јединицама.

Практична настава обавља се у другом и трећем разреду по 12 часова недељно, у угоститељским пословним јединицама са којима школа има уговор о сарадњи, а блок- настава 60 часова у првом и по 150 часова у другом и трећем разреду. На тај начин, ученици имају могућности да потврде сва теоријска знања из стручних наставних предмета, па стичу знања и вештине у свим потребним областима рада.

По завршетку школовања, постоји могућност запошљавања на територији општине Шабац и шире, као и даљег школовања.

 

Р.б.
Предмети
I разред
II разред
III разред
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
А
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1.
Српски језик и књижевност
3
102
2
64
2
60
2.
Страни језик
2
68
2
64
3.
Физичко и  васпитање
2
68
2
64
2
60
4.
Математика
2
68
2
64
1
30
5.
Рачунарство и информатика
2
68
6.
Историја
2
60
7.
Хемија
 1
34
8.
Екологија и заштита животне средине
1
32
9.
Географија
1
34
10.
Социологија са правима грађана
1
30
Б
ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
11.
Здравствена култура
2
68
12.
Основе туризма и угоститељства
2
68
13.
Куварство
12
408
+60
18
576
+90
16
480
+120
14.
Националне кухиње
2
60
15.
Основе услуживања
1
30
16.
Економика туристичких и угоститељских предузећа
1
32
17.
Туристичка географија
1
32
18.
Предузетништво
2 60
19. Исхрана 2 68        
20. Професионална пракса   30   60    
Г
ИЗБОРНИ
21.
Верска настава/Грађанско васпитање
1
35
1
32
1
29
22. Изборни предмети према програму образовног профила     2 64 2 60