Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Област: ЕКОНОМИЈА

Образовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Економија као подручје рада у којем се образују економски техничари омогућава задовољавање интересовања ученика који су наклоњени проучавању друштвених наука. Изучавајући групу економских предмета поред опште-образовних, наши ученици стичу знања о економији као теорији и примењеној економији.

По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама или да се запосле у многим гранама привреде (у банци, у осигурању, у трговачким, туристичким и угоститељским предузећима...), а послови на којима економски техничар може да ради су послови у области књиговодства, рачуноводства, финансија, благајнички послови, послови економске пропаганде и сл. На радним местима на којима се запошљавају економиски техничари, већина послова се обавља на рачунарима, за шта се оспособљавају кроз програм пословне информатике у средњој школи.

Пожељне особине ученика који уписују овај смер у нашој школи су : одговорност, тачност, ажурност, систематичност и развијене комуникацијске вештине

Наставним програмом за образовни профил економски техничар предвиђени су предмети којима се стичу неопходна стручна знања из економије, организације и менаџмента предузећа. Такође се кроз разне опште образовне предмете стичу општа знања и општа култура.

Р.б.
Предмети
I разред
II разред
III разред
IV разред
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
А1
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1.
Српски језик и књижевност
3
111
3
108
3
105
3
93
2.
Страни језик
2
74
2
72
2
70
2
62
3.
Физичко васпитање
2
74
2
72
2
70
2
62
4.
Математика
3
111
3
108
3
105
3
93
5.
Рачунарство и информатика
2
74
6.
Историја
2
74
2
72
7.
Хемија
2
74
8.
Биологија
2
74
9. Ликовна култура 1 36
10.
Социологија са правима грађана
2
70
А2
СТРУЧНИ
11.
Принципи економије
3
111
3
108
12.
Пословна економија
2
74
2
72
2
70
2
62
13.
Рачуноводство
4
148
4
144
4
140
4
124
14.
Пословна кореспонденција и комуникација
2
74
2
72
15.
Економска географија
2
74
16.
Пословни енглески језик
1
36
1
35
1
31
17.
Пословна информатика
 2
72
2
70
18.
Јавне финансије
2
72
19.
Банкарство
2
70
2
62
20.
Статистика
2
70
2
62
21.
Право
2
70
2
62
22. Маркетинг 2 62
23. Економско пословање 2 72 2 70 2 62
24. Предузетништво 2 62
Б
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
25.
Изборни програм образовног профила
       
2
70
2
62