Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Област: ЕКОНОМИЈА

Образовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Економија као подручје рада у којем се образују економски техничари омогућава задовољавање интересовања ученика који су наклоњени проучавању друштвених наука. Изучавајући групу економских предмета поред опште-образовних, наши ученици стичу знања о економији као теорији и примењеној економији.

По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама или да се запосле у многим гранама привреде (у банци, у осигурању, у трговачким, туристичким и угоститељским предузећима...), а послови на којима економски техничар може да ради су послови у области књиговодства, рачуноводства, финансија, благајнички послови, послови економске пропаганде и сл. На радним местима на којима се запошљавају економиски техничари, већина послова се обавља на рачунарима, за шта се оспособљавају кроз програм пословне информатике у средњој школи.

Пожељне особине ученика који уписују овај смер у нашој школи су : одговорност, тачност, ажурност, систематичност и развијене комуникацијске вештине

Наставним програмом за образовни профил економски техничар предвиђени су предмети којима се стичу неопходна стручна знања из економије, организације и менаџмента предузећа. Такође се кроз разне опште образовне предмете стичу општа знања и општа култура.

Р.б.
Предмети
I разред
II разред
III разред
IV разред
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
А
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1.
Српски језик и књижевност
3
111
3
108
3
108
3
99
2.
Страни језик
3
111
3
108
3
108
3
99
3.
Социологија
2
72
4.
Историја
2
74
2
72
5.
Физичко васпитање
2
74
2
72
2
72
2
66
6.
Математика
3
111
3
108
3
108
3
99
7.
Рачунарство и информатика
2
74
8.
Екологија
2
74
9.
Хемија
2
74
Б
СТРУЧНИ
10.
Основи економије
2
74
2
72
2
72
2
66
11.
Пословна економија
2
74
2
72
2
72
2
66
12.
Рачуноводство
3
111
3
108
4
144
4
132
13.
Савремена пословна  кореспонденција
3
111
3
108
14.
Статистика
2
72
2
66
15.
Устав и привредно право
2
72
2
66
16.
Монетарна економија и банкарство
2
72
2
66
17.
Комерцијално познавање робе
2
72
18.
Маркетинг
2
66
19.
Економска географија
2
72
20.
Пословна информатика
2
72
2
66
В
ИЗБОРНИ
21.
Верска настава / Грађанско васпитање
1
37
1
36
1
36
1
33
УКУПНО
30
1110
28
1008
30
1080
30
990