Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Област: ЕКОНОМИЈА

Образовни профил: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

Образовни профил финансијски администратор развијен је на нивоу средњестручно образовања и школовање траје четири године, после завршене основне школе. Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова: обављања платног промета, спровођења свих облика књиговодствених евиденција, праћења и контроле пословања предузећа, утврђивања резултата, састављања извештаја, израде различитих врста обрачуна и калкулисања.

Наставним програмом за образовни профил финансијски администратор предвиђени су предмети којима се стичу, пре свега, знања и вештине из рачуноводствених и финансијских области, али су предвиђени и предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Такође, током школовања овог профила стиче се општа култура и образовање - учењем страног језика, рада на рачунару, употребе софтвера, пословног бонтона итд.

Практична настава износи око 15% целокупног школовања, док је овај проценат нешто виши у оквиру стручних предмета и износи 20%. У току целокупног школовања однос општеобразовних и стручних предмета је 50:50%.

Настава финансијско-рачуноводствене обуке обавља се у кабинету за финансијско-рачуноводствену обуку, где се симулирају послови из области рачуноводства и финансија, а организовани кроз службе које постоје у оквиру неког предузећа. Часове обуке изводе наставници који су претходно прошли обуку за примену нових наставних метода, примену нових наставних програма објективног оцењивања и комуникације.

У трећем и четвртом разреду планирана је блок настава која би се реализовала у предузећима. Циљ овог облика наставе јесте провера, у пракси, стечених знања и практично овладавање финансијско-рачуноводственим пословима. Реализација блок наставе у предузећима била би базирана на тространим уговорима које склапају они који се образују, стручне школе и предузећа у којима будући пословни секретари обављају праксу, а касније, могу наћи и своје радно место.

Финансијски администратори ће знати и умети да:

 • поштују и примењују правне прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства;
 • обављају различите административне послове;
 • познају и примењују мере фискалне политике;
 • самостално обављају послове платног промета;
 • познају и примењују поступак израде биланса;
 • књиговодствено обухватају дужничко-поверилачке односе;
 • евидентирају послове са иностранством (увоз и извоз);
 • обрачунавају зараде, порез и допринос на зараде;
 • обрачунавају и књиже амортизацију;
 • поштују и примењују начела пословне и службене тајне;
 • презентују информације интерним и екстерним корисницима;
 • архивирају документа;
 • саставља и штампа извештаје о трошковима пословања;
 • прослеђује документа у финансијско књиговодство на књижење.

Р.б.
Предмети
I разред
II разред
III разред
IV разред
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
А
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1.
Српски језик и књижевност
3
111
3
108
3
105
3
93
2.
Страни језик
2
74
2
72
2
70
2
62
3.
Физичко васпитање
2
74
2
72
2
70
2
62
4.
Математика
3
111
3
108
3
105
3
93
5. Рачунарство и информатика 2 74            
6.
Географија
2
74
7.
Историја
2
74
2
72
8. Ликовна култура          1 35    
9. Биологија  2 74            
10.
Социологија са правима грађана
2
72
Б
ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
11.
Принципи економије
 3
111
2
72

 
12.
Рачуноводство
3
111
4
144
4
140
 4
124
13.
Финансијско пословање
2
74
2
72
2
70
 2
62
14.
Канцеларијско пословање
3
111
2
72
2
72
15.
Пословна економија
2
74
2
72
2
70

 
16.
Пословна информатика
2
72

     
17.
Право
  2 72 2 70    
18. Финансијско рачуноводствена обука
   
3
108
+30
4
140
+60
4
124
+90
19. Јавне финансије
        2 70    
20. Национална економија
        2 70    
21.
Статистика
            3 93
22.
Предузетништво
2 62
23.
Ревизија             2 62
В
ИЗБОРНИ
24.
Верска настава / Грађанско васпитање
1
37
1
37
1
36
1
32
25.
Изборни предмети према програму образовног профила
        2 70 2 62