Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Област: ЕКОНОМИЈА

Образовни профил: ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

Финансијско-рачуноводствени техничар се оспособљава за:

  • Обрачунавање и плаћање јавних прихода и расхода
  • Припрему података и пружања информација за утврђивање финансијске позиције предузећа у циљу доношења пословних одлука и планирања будућег пословања
  • Обрачунавање економских, рачуноводствених, законом обавезних и других вредности, примењујући прописане и стандардизоване поступке
  • Вођење рачуноводствене евиденције на прописан начин

Стручни предмети код финансијско-рачуноводственог техничара су: Принципи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Пословна кореспонденција, Основи финансија, Пословна информатика, Право, Јавне финансије, Пословне финансије, Статистика, Ревизија, Финансијско-рачуноводствена обука   (књиговодствена агенција), Предузетништво.

По завршетку школовања у овом образовном профилу ученици су оспособљени као финансијски референти, сарадници рачуноводства и књиговодства, порески службеници, референти за акцизе, референти за таксе, рачуноводствени и књиговодствени службеници, финансијски службеници, службеници за обрачун зарада. Такође, могу се одлучити и за наставак школовања на некој од високих школа или факултета. 

 

Р.б.
Предмети
I разред
II разред
III разред
IV разред
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
А
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1.
Српски језик и књижевност
3
111
3
108
3
105
3
93
2.
Страни језик
2
74
2
72
2
70
2
62
3.
Физичко васпитање
2
74
2
72
2
70
2
62
4.
Математика
3
111
3
108
3
105
3
93
5. Рачунарство и информатика 2 74            
6.
Географија
2
74
7.
Историја
2
74
2
72
8. Ликовна култура          1 35    
9. Биологија  2 74            
10.
Социологија са правима грађана
2
72
Б
ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
11.
Принципи економије
 3
111
2
72

 
12.
Рачуноводство
3
111
4
144
4
140
 4
124
13.
Финансијско пословање
2
74
2
72
2
70
 2
62
14.
Канцеларијско пословање
3
111
2
72
2
72
15.
Пословна економија
2
74
2
72
2
70

 
16.
Пословна информатика
2
72

     
17.
Право
  2 72 2 70    
18. Финансијско рачуноводствена обука
   
3
108
+30
4
140
+60
4
124
+90
19. Јавне финансије
        2 70    
20. Национална економија
        2 70    
21.
Статистика
            3 93
22.
Предузетништво
2 62
23.
Ревизија             2 62
В
ИЗБОРНИ
24.
Верска настава / Грађанско васпитање
1
37
1
37
1
36
1
32
25.
Изборни предмети према програму образовног профила
        2 70 2 62