Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Пдручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Област: ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Образовни профил: ПРАВНО-ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАР

Циљ стручног образовања за квалификацију Правно-пословни техничар је оспособљавање ученика за вођење правно-пословне администрације, пословне кореспонденције и комуникације, администрације о запосленима, као и обављање оперативних послова у области јавне управе, планирање и организовање пословних активности. Ово занимање је комбинација комуникације са људима и обраде докумената.

Поред знања из стручних предмета из области права и економије, ученици стичу и солидно опште образовање из предмета српски језик и књижевност, историја, латински језик…

Кроз наставу у овом профилу изучавају се стручни предмети: Радно право, Увод у јавну администрацију,  Организација државе, Правни поступци  (управни, кривични, прекршајни, парнични…), Послови правног промета и др.

По завршетку школовања Правно-пословни техничар обавља  канцеларијске послове из области права и администрације.

Административни  и секретарски послови које обавља правни техничар су: слепо куцање, рад са странкама, писање понуда, рачуна, предрачуна, ситуација, уговора, вођење евиденција повреда на раду, рад на централи, факсу, и др. Оспособљени су да  пишу решења и одлуке, раде на оверама потписа, рукописа и преписа, обрађују пошту и раде на рачунару.

Обично раде у стручним службама органа управе и локалне самоуправе, познају и секретарско пословање.

Образовни профил Правно-пословни техничар представља добру основу за ученике који желе да студирају правни факултет, али знање стечено из различитих општеобразовних предмета омогућава им упис и многих других факултета.

 

Р.б.
Предмети
I разред
II разред
III разред
IV разред
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
А
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1.
Српски језик и књижевност
3
111
3
108
3
102
3
96
2.
Страни језик
2
74
2
72
2
68
2
64
3.
Социологија
2
72
4.
Историја
2
74
2
72
2
68
2
64
5.
Физичко и здравствено васпитање
2
74
2
72
2
68
2
64
6.
Математика
3
111
3
108
2
68
2
64
7.
Рачунарство и информатика
2
74
8.
Физика
2
74
2
72
9.
Хемија
2
74
10.
Географија
2
74
1
36
11.
Филозофија
3
96
12.
Музичка уметност
1
37
13.
Ликовна култура
1
36
14.
Биологија
3
111
15.
Устав и права грађана
1
32
Б
СТРУЧНИ
16.
Државно уређење
2
74
17.
Основи права
2
74
2
72
18.
Психологија
2
72
19.
Логика
3
102
20.
Основи економије
3
102
21.
Статистика
2
64
22.
Основи матичне евиденције + (блок)
2
68 +30
23.
Латински језик
2
72
24.
Пословна и службена кореспонденција
4
148
2
72
2
68
2
64 +30
25.
Основи радног права + (блок)
2
72
2
68
3
96
26.
Основи правних поступака + (блок)
4
136 +30
4
128 +30
27.
Послови правног промета
2
68
2
64
28.
Основи реторике и беседништва
2
64
29.
Биротехника + (блок)
2
72 +30
30.
Секретарско пословање + (блок)
2
68 +30
В
ИЗБОРНИ
31.
Верска настава / Грађанско васпитање
1
37
1
36
1
34
1
32
УКУПНО
33
1221
31
1116 +30
32
1088 +90
31
992 +30