Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Пдручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Област: ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Образовни профил: ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

За овај образовни профил ученици показују велико интересовање с обзиром да у Србији постоје само 3 правно-биротехничке школе. Овај образовани профил спада у подручје рада: Економија, право и администрације у трајању од 4 године. Поседују знање из кореспонденције, матичне евиденције, познају правни поступак и послове правног промета. Представљају предузеће или установу и доприносе бољем пословном успеху.

Поред стручних предмета из области права и економије ученици стичу и солидно опште образовање. Истовремено, по завршетку средње школе, имају могућност да наставе своје школовање кроз једногодишњу специјализацију у матичној школи на смеру: пословни секретар.

Они који желе напредовати настављају школовање на правном и другим факултетима.

Стручне квалификације:

 • познају основне норме у пословној кореспонденцији, пословном праву;
 • оспособљени за послове у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе;
 • обављају административне послове;
 • комуницирају са странкама;
 • комуницирају са банкама;
 • раде на пословима из подручја радних односа;
 • израђују разне евиденције и статистичке податке;
 • пишу решења и одлуке;
 • раде на оверама потписа, рукописа и преписа;
 • поседују основна знања једног светског језика на нивоу размене информација из канцеларијско-административно-правних послова;
 • обрађују пошту и раде на рачунару;
 • способни су за праћење и усвајање пословних и правних знања из пословног права;
 • спремни су за праћење напредног, еластичног и висококвалитетног система образовања и обуке;
 • знањем, изгледом и понашањем представљају установу, предузеће или фирму и придоносе бољем пословном успеху;
 • способни су за самосталан рад и рад у групи;
 • спремни на стално усавршавање, односно перманентно образовање;
 • у послу су тачни, ажурни, сналажљиви и посебно одговорни.

Задужени су за адиминистративне и секретарске послове (слепо куцање, рад са странкама, писање понуда, рачуна, предрачуна, ситуација, уговора, копирање, вођење евиденција повреда на раду, рад на централи, факсу и др.)

Р.б.
Предмети
I разред
II разред
III разред
IV разред
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
А
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1.
Српски језик и књижевност
3
111
3
108
3
102
3
96
2.
Страни језик
2
74
2
72
2
68
2
64
3.
Социологија
2
72
4.
Историја
2
74
2
72
2
68
2
64
5.
Физичко и здравствено васпитање
2
74
2
72
2
68
2
64
6.
Математика
3
111
3
108
2
68
2
64
7.
Рачунарство и информатика
2
74
8.
Физика
2
74
2
72
9.
Хемија
2
74
10.
Географија
2
74
1
36
11.
Филозофија
3
96
12.
Музичка уметност
1
37
13.
Ликовна култура
1
36
14.
Биологија
3
111
15.
Устав и права грађана
1
32
Б
СТРУЧНИ
16.
Државно уређење
2
74
17.
Основи права
2
74
2
72
18.
Психологија
2
72
19.
Логика
3
102
20.
Основи економије
3
102
21.
Статистика
2
64
22.
Основи матичне евиденције + (блок)
2
68 +30
23.
Латински језик
2
72
24.
Пословна и службена кореспонденција
4
148
2
72
2
68
2
64 +30
25.
Основи радног права + (блок)
2
72
2
68
3
96
26.
Основи правних поступака + (блок)
4
136 +30
4
128 +30
27.
Послови правног промета
2
68
2
64
28.
Основи реторике и беседништва
2
64
29.
Биротехника + (блок)
2
72 +30
30.
Секретарско пословање + (блок)
2
68 +30
В
ИЗБОРНИ
31.
Верска настава / Грађанско васпитање
1
37
1
36
1
34
1
32
УКУПНО
33
1221
31
1116 +30
32
1088 +90
31
992 +30