Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Подручје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Област: ТРГОВИНА

Образовни профил: ТРГОВАЦ

Овај профил уписују ученици који желе да за три године школовања стекну довољнои знања и вештина из области трговине као економије, да могу одмах да почну да раде после завршетка школе или уколико се предомисле наставе школовање на одговарајућим високим струковним школама.

Циљ стручног образовања је да ученици стекну све вештине и знања за професионално обављање посла, па тако будући трговци већим делом сваке године свога школовања уче стручне предмете: Трговинско пословање, Економика трговине, Познавање робе, Психологија потрошача. У првом разреду једном недељно, а у другом и трећем разреду по два пута недељно часови практичне наставе се одвијају у трговинским објектима где ученици у пракси имају прилику да провере своја знања у обављању трговинских послова.

Поред стручних, ученици уче и опште образовне предмете: Српски и страни језик, Географија, Математика, Историја, Информатика, Ликовна култура, Хемија.

Наставни садржаји из стручних предмета усмерени су да будући трговци по завршетку школовања знају и умеју да обављају послове попут: пријема, смештаја и чувања робе у трговинским објектима пријема и услуживања купаца, размеравање и паковање робе, аранжирање излога, наплата продате робе, да овладају етиком и пословним бонтоном.

Упиши овај профил ако:

  • те привлачи динамичан, креативан посао са људима;
  • си комуникативан, љубазан и одговоран;
  • желиш да отвориш своју продавницу или наставиш започети трговински посао;
  • желиш да наставиш даље школовање на одговарајућим високим струковним школама.

Р.б.
Предмети
I разред
II разред
III разред
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
А
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1.
Српски језик и књижевност
3
105
2
70
2
64
2.
Страни језик
2
70
2
70
2
64
3.
Устав и права грађана
1
32
4.
Историја
3
105
5.
Географија
2
70
6.
Музичка уметност
1
35
7.
Ликовна култура
1
35
8.
Физичко и здравствено васпитање
2
70
2
70
2
64
9.
Математика
3
105
2
70
2
64
10.
Рачунарство и информатика
2
70
11.
Физика
2
70
12.
Хемија
2
70
13.
Екологија и заштита животне средине
1
35
Б
СТРУЧНИ
14.
Економика трговине
2
70
2
70
15.
Познавање робе
3
105
3
96
16.
Психологија
2
64
17.
Трговинско пословање
2
70
4
140
4
128
18.
Практична настава
5
175
12
420
12
384
В
ИЗБОРНИ
19.
Верска настава / Грађанско васпитање
1
35
1
35
1
32
УКУПНО
33
1155
31
1085
31
992