Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Област: ЕКОНОМИЈА

Образовни профил: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Овај образовни профил уписују ученици који у оквиру економије желе да стекну проширена знања из области финасија.

Наставним програмом за овај профил предвиђени су предмети којима ученици стичу пре свега знања и вештине из финансијских области (Основи финансија, Пословне финансије, Банкарско пословање, Девизно пословање, Јавне финансије), али су предвиђени и предмети којима се стиче добра основа из опште економије (Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Осигурање, Пословна информатика). Такође током школовања будући финансијски техничари стичу знања и из опште културе и образовања путем учења Српског и страног језика, Историје, Географије, Математике, Биологије, кроз рад на рачунару, затим употребу различитих софтвера и др.

Прилику да провере стечена знања и вештине ученици имају на часовима блок наставе у трећем и четвртом разреду. Ови часове се реализују у банкама и осигуравајућим компанијама где ученици обављају једноставније књиговодствене и финасијске послове.

Избором овога профила ученици ће стећи знања и вештине у обављању послова као што су : послови платног промета, књиговодствено обухватање дужничко - поверилачких односа, књижење трошкова пословања расхода и прихода, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање пословног резултата, састављање финансијских извештаја, израда различитих врста обрачуна и калкулација као и да поштују и примењују прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства.

Финансијски техничари налазе радно место у рачуноводственим или финансијским службама предузећа, у банкама, осигуравајућим компанијама и установама.

Упиши овај профил ако:

  • си одговоран, тачан, спреман на тимски рад ;
  • те привлачи посао у динамичном окружењу ;
  • желиш да се у теби развије предузетнички дух ;
  • желиш да добијеш добру основу за наставак школовања на одговарајућим факултетима или високим струковним школама;
  •  по завршетку средње школе желиш да конкуришеш и запослиш се у предузећима, банкама, осигуравајућим компанијама, установама, агенцијама које пружају књиговодствене услуге.

Р.б.
Предмети
I разред
II разред
III разред
IV разред
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
А
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1.
Српски језик и књижевност
3
111
3
108
3
108
3
99
2.
Страни језик
3
111
3
108
3
108
3
99
3.
Социологија
2
72
4.
Историја
2
74
2
72
5.
Физичко васпитање
2
74
2
72
2
72
2
66
6.
Математика
3
111
3
108
3
108
3
99
7.
Рачунарство и информатика
2
74
8.
Екологија
2
74
9.
Хемија
2
74
Б
СТРУЧНИ
10.
Основи економије
2
74
2
72
11.
Пословна економија
2
74
2
72
12.
Рачуноводство + (блок)
2
74
2
72 +30
3
108 +30
13.
Савремена пословна  кореспонденција
3
111
3
108
14.
Статистика
2
72
2
66
15.
Право
2
72
2
66
16.
Основи финансија
3
108
17.
Пословне финансије
2
72
2
66
18.
Јавне финансије
2
72
2
66
19.
Економска географија
2
72
20.
Финансијско пословање
2
72
21.
Девизно и царинско пословање
3
99
22.
Банкарско пословање
2
72
2
66
23.
Осигурање
2
66
24.
Пословна информатика
2
72
2
66
В
ИЗБОРНИ
25.
Верска настава / Грађанско васпитање
1
37
1
36
1
36
1
33
УКУПНО
29
1073
30
1080 +30
29
1044 +30
29
957